Конкурс, головним організатором якого виступає Міжнародний культурний центр «СЯЙВО», проводитиметься за підтримки наших партнерів:, Інституту модернізації змісту освіти, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національної академії педагогічних наук України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Криворізького економічного інституту, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д.

Конкурс наукових статей проводитиметься для бакалаврів, магістрів та аспірантів державних та приватних закладів вищої освіти України за такими науковими напрямками:

 • історія;
 • релігія;
 • культура;
 • мова;
 • суспільно-політичне та правове життя;
 • особиста позиція кожного.

До участі у конкурсі приймаються статті, які раніше не публікувалися.

Обсяг конкурсних статей не має перевищувати 5 сторінок (11 кеглем). З детальними умовами оформлення робіт можна ознайомитися на сайті www.syaivo.org

Останній термін подання робіт―25 квітня 2022 року

Наукові статті розглядатиме й оцінюватиме компетентне журі.

Статті усіх фіналістів конкурсу (2 бакалаврів, 2 магістрів і 2 аспірантів) буде опубліковано у міжнародному науковому збірнику, що відповідає європейським академічним стандартам. Усі витрати на публікацію статей покриватиме Міжнародний культурний центр «СЯЙВО».

Переможців у кожній категорії (перших серед бакалаврів, магістрів і аспірантів) буде нагороджено планшетами.

Заявки на участь у конкурсі і наукові статті слід надсилати за адресою: konkurstatey@gmail.com.

Дата оголошення результатів конкурсу відбудеться у травні-червні 2022 року.

Результати конкурсу буде опубліковано на сайті www.syaivo.org

Додаткова інформація за телефонами: (044) 425 14 57; 095 382 55 38

Вимоги до оформлення статей для участі у конкурсі «Мистецтво жити разом–2022» за темою «Роль організацій громадянського суспільства у запобіганні розбрату та виникненню конфліктів»

Статті слід оформлювати відповідно до таких вимог:

− текст набирається у редакторі Microsoft Word for Windows;

− формат: А4 (210 х 297 мм);

− поля праворуч, ліворуч, зверху і знизу: 20 мм;

− шрифт: Times New Roman;

− розмір шрифту: 11 pt;

− інтервал між рядками: 1;

− вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається лише один пробіл, табуляцію не застосовувати);

− абзац: 4 мм;

− назву статті слід набирати звичайним текстом; НЕ допускається набір з використанням опції Caps Lock;

− стиль тексту звичайний (Normal). Використання інших стилів не допускається;

− схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці нумеруються;

− схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці повинні бути створені безпосередньо у текстовому редакторі і розміщені винятково на сторінках, розмір яких зазначено вище;

− таблиці формуються у редакторі таблиць (пункт меню «Таблиця»).

Формат таблиць лише книжковий;

− формули у статтях повинні бути набрані за допомогою редактора Equation Editor;

− не рекомендується користуватися автоматичною нумерацією;

− номер посилання у самому тексті друкується у квадратних дужках. За необхідності після коми вказуються конкретні сторінки (з буквою «с.»).

Текст статті повинен бути відкоректований і відредагований.

Текст статті подальшому редагуванню не підлягає, тому є оригіналом для публікації у журналі.

У разі невідповідності матеріалів зазначеним вимогам редактори можуть відправити статтю автору на доопрацювання.

Матеріали статті розміщуються у такій послідовності:

−1-й рядок: назва статті – шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша;

− 2-й рядок: ініціали та прізвища всіх авторів − шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша;

− 3-й рядок: назва організації, в якій автор навчається або працює − шрифт звичайний, вирівнювання по центру;

− у наступному рядку з вирівнюванням по центру вказується:

* Corresponding author. E-mail: @.

Наступний рядок залишається порожнім.

Під ним набирається анотація мовою статті − шрифт звичайний прямий, вирівнювання по ширині.

Під анотацією друкуються ключові слова (5−6 слів), без пропуску рядка − вирівнювання по ширині аркуша (з абзацу), шрифт курсив.

Після анотації один рядок пропускається.

Далі друкується текст статті. Текст повинен бути структурований:

 • вступ;
 • короткий огляд публікацій по темі;
 • мета;
 • матеріали та методи;
 • результати та їх обговорення;
 • висновки.

Після тексту статті один рядок пропускається.

За нею (вирівнювання по центру) друкується слово ЛІТЕРАТУРА.

У списку літератури кожне джерело оформляється мовою оригіналу.

Далі через рядок (вирівнювання по центру) REFERENCES.

Починаючи з наступного рядка, наводиться англійський переклад списку використаних джерел.

Англійську назву цитованого першоджерела можна взяти з його англомовної анотації (для сучасних статей це атрибут). Якщо ж у цитованому першоджерелі немає англійської анотації, то слід

зробити смисловий переклад його назви і транслітерацію латиницею імен авторів і назви видавництва.

Далі через рядок розміщується анотація англійською мовою (якщо стаття написана не англійською мовою) із зазначенням усіх авторів, повної назви статті та ключових слів − вирівнювання по ширині.

Наступний рядок залишається порожнім.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯАНОТАЦІЇ

До статті надається анотація англійською мовою (400−600 знаків), а також мовою статті (для статей, написаних не англійською мовою).

Перед текстом статті розміщується анотація мовою статті (у цій інструкції не вказуються прізвище та ініціали автора (ів), а також назва статті).

В анотаціях не допускається використання формул і символів!

Англомовна анотація розміщується після списку літератури.

Англомовна анотація повинна бути оформлена відповідно до таких вимог:

 • назва статті;
 • ініціали та прізвище автора (ів);

Анотація. Анотація (400-600 знаків) повинна відображати основний науковий результат, представлений у статті.

Ключові слова: 4−5 слів або словосполучень.